Make your own free website on Tripod.com
Vaishnavism

Introduction
Azhwars
Tatva trayam
Sarira-Atma BhAvam
Samashrayanam
Aradhana
Manthras
Acharya
Sri Vaishnavan
Prapatti